Nozafer gorlo

ТИББИЙ БУЮМНИ ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

Болаларвакатталардаоғизбўшлиғигаватомоққапуркашвауларниювишучун

алоэ ва ромашка экстрактларибилан «Нозафер ГОРЛО» воситаси

 

Таъсирэтувчимодда:денгизтузи

Таркиби:

фаол модда: денгиз тузи- 1 050,0мг;

ёрдамчи моддалар: мойчечак экстракти, алоэ экстракти, динатрий фосфат дигидрати, натрий дигидрофосфат дигидрати, бензалконий хлориди, тозаланган сув.

 

1.Таърифи: Болаларвакатталардаоғизбўшлиғигаватомоққапуркашвауларниювишучун алоэ вамойчечакэкстрактли «НОЗАФЕР ГОРЛО» воситаси ПЭТ флаконлардаоғизбўшлиғиватомоқучунпуркагичли спрей шаклидачиқарилади.

Флаконичидашўртаъмли,тиниқ, сарғишрангли, енгилмойчечакхидли суюқлик,алоэ вамойчечакэкстрактлиденгизтузинингэритмаси мавжуд.

Денгизтузининг гипертоник эритмаси, хужайралараробўшлиқлардагиортиқчасуюқликниосмотикбосимфарқланишихисобигайўқотади, шу туфайлиоғизбўшлиғиватомоқшиллиққаватларининг шиши камаяди.

Алоэ вамойчечакэкстрактларияллиғланишгақарши, антисептик ватиклантирувчитаъсиргаэга.

Доривоситасиэмас.

2 ёшдан катта болаларваёши катталаручунмўлжалланган.

 

2.Тиббий буюмнингқўлланилиши

Катталарваболалардаоғизбўшлиғигаватомоққапуркашвауларниювишучун алоэ вамойчечакэкстрактлар «НОЗАФЕР ГОРЛО» оғизбўшлиғиватомоқдагиўткирвасурункалияллиғланишкасалликларида (юқумли, аллергик, атрофик),оғизбўшлиғиватомоқдагижарроҳликмуолажалариданкейингихолларда, шамоллашкасалликлариавжолганпайтлардақўлланилади.

Томоқшиллиққаватиниюмшатишгаваоғизбўшлиғиватомоқшиллиққаватларидагиортиқчапатологиксуюқликниолибташлашгамўлжалланган. Оғизбўшлиғиватомоқшиллиққаватларигаижобийтаъсиркўрсатиб, оғизватомоққуришиникамайтиришинитаъминлайди.Оғизбўшлиғиватомоқшиллиққаватларига алоэ вамойчечакэкстрактли «НОЗАФЕР ГОРЛО» воситасиқўлланилганданкейин, доривоситаларнинг терапевтик таъсириошади, респиратор касалликларнингдавомийлигикамаяди.

Фойдаланишшароитлари: Индивидуалқўллашватиббиётмуассасаларидақўллашгамўлжалланган.

 

3.Қўллаш учунвақўллашгақаршикўрсатмалар

Қўллашучункўрсатмалар:

Оғизбўшлиғиватомоқниўткирвасурункалияллиғланиш (юқумли, аллергик, атрофик) касалликларипрофилактикаси:

-ўткирвасурункалифарингитлар;

-ўткир васурункали тонзиллитлар (ангина);

-ларингит;

-стоматит;

-гингивит;

-пародонтит;

– респиратор инфекцияларнипрофилактикаси(ОРВИ);

– оғизбўшлиғиватомоқдагижаррохликмуолажалариданкейингихолларда.

Қўллашгақаршикўрсатмалар:

Препарат таркибидагикомпонентларгаюқорисезувчанлик.

Махсускўрсатмалар:

Лактация вахомиладорликдавридақўллашгақаршикўрсатмамавжудэмас.

Ютилгандахавфсиз.

 

4.Қўллашга тайёргарлик вақўллаштартиби

-пуркагич бўйинбоғиниён томонга айлантиринг;

-пуркагичяллиғлангантомонгақаратилади, бирнечасониядавомидасепилади;

-муолажадансўнг 30 – 40дақиқадавомидаовқатқабулқилмасликкерак;

-муолажасуткасига 4 марта такрорланади.

 

5.Санитар – ишловберишқоидалари

Тиббийбуюмниишлатишданаввалпуркагичниқайноқсув ёки этил спиртинингэритмасибиланзарарсизлантиришкерак.

 

6.Ўрами

50 мл дан картон ўрамдаоғизбўшлиғиватомоқучунпуркагичли ПЭТ флакон, қўллашбўйичайуриқномасибиланжойлаштирилган.

 

Яроқлилик муддати

2 йил.

Яроқлилик муддати ўтгандан сўнг қўлланилмасин.

 

Сақлаш шароитлари

Қуруқ, еруғликданҳимояланган 25°С дан юқорибўлмаганхароратдасақлансин. Болаларданасранг!

 

Ишлаб чиқарувчи: Тиббий буюм сифати буйича эътирозлар (таклифлар) ни кабул қилувчи ташкилот номи ва манзили МЧЖ “ASEPTICA” Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Яккасарой тумани, Кушбеги кучаси, 6-уй 8- блок.

Тел: +(99890) 968-28-40  e-mail: aseptica@inbox.ru